Брошюраны түзгөн автор – медицина илимдеринин кандидаты Изиля Абдуллаевна Рахимова

Бул чакан китепчеде аарынын адамга кандай пайдасы бар экендиги жөнүндө маалымат берилген.Анда аарынын жашоосу жөнүндө, аары менен өсүмдүктөрдүн ортосундагы байланыштары, аарынын жашоосунан келип чыккан продуктулар жөнүндө жазылган.

Брошюра калктын кеӊири катмарына арналган.

 

Кириш сөз

Аарынын жашоосу жөнүндө малымат А.Брэмдин китебинде абдан толук берилген (А.Брэм,» Жизнь животных»).

« Жизнь животных» ( Айбанаттардын жашоосу) – Альфред Брэмдин уникалдуу эмгеги. , ал 1869ж .жарыкка чыккан.Кийичерээк  бул чыгарма кайтадан немец окумуштуусу жана саякатчысы Пехуэль-Леше зоологиянын жаӊы маалыматтарына ылайык иштеп чыгып,1890-ж аны жарыкка чыгарган.Андан кийин жаӊы материалдар жыйналган сайын, дагы өзгөрүү- лөр киргизилген.1992-ж. А.Брэмдин 3 томдуу эмгеги кийинки немец чыгармасынын негизинде Никольскийдин редакциясы боюнча орус тилинде иштелип чыгып ,Москвадагы «Терра» басмаканасы тарабынан жарыкка чыккан.Анда А.Брэм сүрөттөп жазган айбанаттар жөнүндөгү илимий маалыматтар сакталып калган, ошону менен бирге аларга толуктоолор да киргизилген.

Азыркы кезде деле натуралист А. Брэмдин эмгеги заманбап илимдин бир бөлүгү болуп, окурмандардын бардыгына теӊ айбанаттардын жашоосун билип алууга абдан керек экендигин белгилейт.

Содержание книги:

Статьи и книги по теме: