Архив по этикетке: Рахимова Изиля Абдуллаевна

Персоналии

Фитотерапия и лекарственные травы

Фитотерапия и лекарственные травы Книги и статьи

Шалбаа уй бедеси

Шалбаа уй бедеси (Клевер луговой, Trifolum pratense) Чанактуулар уруусу –Fabaceae Эки –же көп жылдык бийиктиги 15-60см болгон чөп өсүмдүгү. Бутактары жөнөкөй, чачы каптаган. Жалбырактары үчүлүк татаал (башкы жалбырак сабагында үч каптал жалбыракчалары), кенен жумуртка сымал, майда тишчелүү бөлүкчөлөрү бар. Гүлдөрү майда, мала кызыл, ачык кызыл. Беденин топ гүлүнүн башкы гүл сабы жана анда жайгашкан татаал …

Читать далее »

Чеге гүл

Чеге гүл (Гвоздика, Syzygium aromaticum) Мирттер уруусунан Дайыма жашыл болуп туруучу тропикалык дарак. Бийиктиги 10-12 м, кооз пирамидалдык чокусу болот. Каптал жалбыракчалары башка жалбырак саптын эки капталына бир-бирине тушташ болуп жайгашат. Алар кенен, ланцет сымал, бүтүн кырдуу жалбырак, кочкул жашыл, кыртыштуу, жаркыраган, үстүңкү бетинде ачык чекиттер болот – эфир майлары топтолуучу жерлер. Топ гүлдөрү учунда, …

Читать далее »

Сары чай чөп

Сары чай чөп (Зверобой продырявленный, Hypericum perforatum) Сары чай чөптөр уруусунан – Hyperiaceae (проверить guttiferae) Бийиктиги 30-100 см, чөп сабагы жылаңач, ичке бутактанган тамыр сабагы жана абдан бутактанган түз тамыры болгон көп жылдык өсүмдүк. Сабагы жылма, тегерек, капталында эки канаты бар, үстүңкү жагы бутактанган. Жалбырактары кезектүү эллипс сымал же сүйрү, жумуртка сымал, отурган узундугу 1-3см-ге …

Читать далее »

Саптуу эмен

Саптуу эмен (Дуб черешчатый, Quersus robur) Эмендер уруусунан – Fagaceae Бийиктиги 40 м-ге чейин жеткен, шагы жайылган дарак. Жаш бутактарынын кабыгы жылма, түсү – күрөңүрөөк, кийинчерээк күмүштөй боз. Жалбырактар сабактардын учунда жакындашкан, саптары кыска, жылаңач, тескери жумуртка сымал, айчыктуу, цельнокрайний, тупой КСЭ? Гүлдөрү эки жыныстуу, энеликтери – 1-3, узун гүл сабында жайгашат; аталыктары – салаңдаган …

Читать далее »

Настурция

Настурция (Настурция, кануцин большой, Trapaeolum majus) Настурция уруусунан – Trapaeolaceae Бир жылдык өсүмдүк. Сабагы эттүү, абдан көп бутактанган, жылма, ширелүү. Жалбырак саптары узун, жалбырактары бир бирине туура келбейт, тарамыштуу. Гүлдөрү чоң, алдыңкы үч гүл желекчеси пластинкасынын негизинде тармал, кызыл сары, ачык кызыл тилкелери бар, текөөрчөсү (гүлдөрүнүн тажычасындагы ичи көңдөй урчугу) бир аз кыйшыгыраак. Мөмөсү кургак, …

Читать далее »

Кардамон

Кардамон (Кардаман, Elettaria cardamorum) Имбирлер уруусунан Көп жылдык чөп өсүмдүгү. Тамыр сабагы чоң, ал бир нече бийиктиги 2-3 м болгон чөптүү сабактарды пайда кылат. Жалбырактары жазы ланцеттей, узун (60см-ге чейин). Топ гүлү – узун чачы. Гүлдөрү кооз, ак гүл коргону, чети саргыч ак эрини бар. Мөмөсү – кутуча. Түштүк Индиянын кымдуу токойлорунда өсөт. Индиядан башка …

Читать далее »

Күрөң чай чөп

Күрөң чай чөп (Душица обыкновенная, Origanum vulgare) Эрин гүлдүүлөр уруусунан — … Көп жылдык өсүмдүк. Тамыр сабагы бутактанган, кыйшык, сойломо. Бутагы түз, төрт бурчтуу, бутактанган, бийиктиги 30-90 см, түрпү баскан. Жалбырактары кезектүү, саптуу, сүйрү-жумуртка сымал, цельнокрайние, неясно зубчатые, чокусу учтуу. Үстүңкү бети күңүрт жашыл, астыңкысы боз, жашылыраак, узундугу 1-4 см. Гүлдөрү сүйрү-овалдуу машакчаны түзөт. Алар …

Читать далее »

Көкөмерен

Көкөмерен, Бунге көкөмерени (Зизифора Бунге, Ziziphora bungeina) уруулары – Lamiaceae Бийиктиги 20–50 см болгон жыты буркураган жарым бадал. Тамыр сабагы жыгачтай, ийри, тамыры да жыгачтай. Сабактары көп, узундугу – 12-30см, катуураак, жөнөкөй же бутактанган, бетинде көптөгөн ийилген кыска артка кеткен чачтары бар. Жалбырактары ичке ланцеттей, ланцеттүү же жумуртка-ланцеттүү, эки жагы тең ичкерет, учундагылары ичке, жалаңач. …

Читать далее »